+40745025554

Program Call Center
L-V : 08.00-21.30 | S-D: 08.00-23.00 D

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

TAB AUTO TRANS cu sediul social în strada TRIUMFULUI 21I BACAU oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

TAB AUTO TRANS. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. TAB AUTO TRANS. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

TAB AUTO TRANS nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).  

.

TAB AUTO TRANS nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

TAB AUTO TRANS. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

TAB AUTO TRANS. asigură livrarea trimiterilor poştale în termen de 7 zile lucrătoare, atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale.

TAB AUTO TRANS furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.
Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TAB AUTO TRANS având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), TAB AUTO TRANS va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 15 zile de la data avizării acestuia.

TAB AUTO TRANS. va returna, după caz, la adresa expeditorului sau la punctul de acces la care s-a realizat preluarea trimiterii poştale, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 30 zile atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, TAB AUTO TRANS. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea TAB AUTO TRANS

 

TAB AUTO TRANS are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

TAB AUTO TRANS. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:
– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, TAB AUTO TRANS  răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

TAB AUTO TRANS răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

TAB AUTO TRANS.  este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

TAB AUTO TRANS a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale TAB AUTO TRANS, prin intermediul unui serviciu poştal către una dintre următoarele adrese: STR TRIUMFULUI 21I BACAU

TAB AUTO TRANS.  va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii TAB AUTO TRANS vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către TAB AUTO TRANS în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, TAB AUTO TRANS va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar. .

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale TAB AUTO TRANS  nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a TAB AUTO TRANS , reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor si TAB AUTO TRANS la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

 

SC TAB AUTO TRANS SRL, oferă servicii de transport persoane în următoarele condiții:

 1. Prezentele Conditii Generale de Transport sunt parte integranta a contractului de transport incheiat odata cu cumpararea biletului de calatorie .
   2. Conditiile Generale de Transport sunt afisate, spre consultare, la sediile agentiilor vanzatoare de bilete SC TAB AUTO TRANS SRL si exemplare ale acestora pot fi solicitate, gratuit, odata cu cumpararea biletului de calatorie.
  3. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului de către transportator, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie.Cumpararea biletului de calatorie confirma insusirea si recunoasterea  de catre calator a Conditiilor Generale de Transport.
   4. Este indicat ca, pentru garantarea locului in autocar, calatorul sa-si achite biletul cu cel putin 72 ore inainte de ora si data calatoriei, in perioada normala de lucru a agentiei vanzatoare.
   5. La momentul rezervarii locului calatorul trebuie sa indice:
 • Numele si prenumele
 • Un numar de telefon sau adresa de email la care poate fi contactat.
 • Data plecării(eventual şi data  întoarcerii)
 • Locul de plecare şi locul de destinaţie.
 1. Rezervarea ferma a locului in autocar, inseamna achitarea biletului de calatorie sau indeplinirea obligatiilor de la punctul 4 al prezentelor conditii.
  7. Locurile se atribuie in ordinea solicitarilor.
  8. Neachitarea biletului de calatorie, in termenul prevazut la punctul 4, da dreptul agentiei vanzatoare sa anuleze rezervarea in interesul unei calatorii ferme.
  9. Calatorul este acceptat la transport numai daca este in posesia unui bilet de calatorie corespunzator  pentru care a achitat pretul acestuia.
  10. Pentru biletele achitate dus-intors, calatorul trebuie sa-si rezerve locul pentru  calatoria de intoarcere la una din agentiile indicate, in tara de destinatie, cu cel putin zece zile inainte de data planificata pentru intoarcere, chiar daca biletul a fost achitat cu data fixa pentru o astfel de calatorie.
  11. Biletul de calatorie este nominal, nu este transmisibil si trebuie sa fie prezentat personalului de serviciu al firmei TAB AUTO TRANS SRL sau organelor de control autorizate cu verificarea.
  12. Biletele de calatorie au o durata de valabilitate de un an de la data emiterii, iar biletul dus-intors are o durata de valabilitate de un an de la data efectuării călătoriei de dus.
  13.  Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri.
  14. La cumparare, pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea.
  15. Prezentarea biletului si a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea.
  16. Copiii cu varsta mai mica de 12 ani vor fi transportati numai daca sunt insotiti, si beneficiaza de reduceri, astfel:
 • Infanți de la 0 la 2 ani – gratuit.
 • Pensionarii beneficiază de o reducere de 10 euro în baza cuponului de pensie, a căror fotocopii se vor reţine la agenţia vînzătoare.

 1. Pretul biletului este cel stabilit de tariful in vigoare, la data eliberarii si poate fi achitat, dupa caz, in moneda EUR, GBP sau LEI la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuarii platii.
  18. In pretul biletului este inclus bagajul de mana, iar bagajul pentru cala autocarului trebuie sa fie pe TUR de 30 KG, pe RETUR de 30 kg. Ce depaseste greutatea impusa de transportator este incasat de catre acesta cu 1,25 LIRE, EURO/ kg.
  19.Pentru bagajele care se transporta in cala autocarului, conducatorul auto va emite, la imbarcare, un tichet de bagaj  care atesta preluarea acestora la transport.
  20. Sunt interzise la trasport obiectele care pot produce vatamarea pasagerilor, materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otravitoare, rau mirositoare, arme de foc si obiecte ascutite, stupefiante, droguri si altele care sunt interzise de autoritatile vamale ale fiecarei tari de destinatie sau tranzitate. De asemenea, este interzis transportul produselor din tutun și băuturilor alcoolice peste cantitățile reglementate de legislația vamală a fiecărei țări tranzitate.
  21. Transportatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la continutul si cantitatea bagajelor, inclusiv raspunderea vamala. Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru.

  23. In cazul in care bagajele unuia sau mai multor calatori contin lucruri pentru vamuirea carora este necesara retinerea autocarului mai mult de 30 minute, bagajele vor fi coborate din autocar impreuna cu detinatorii acestora, autocarul si restul calatorilor continuandu-si traseul conform graficului de calatorie.
  24. Pentru bagajul care contine bunuri personale sau obiecte a caror valoare depaseste 200 Euro (sau echivalent), calatorul este obligat ca la imbarcare sa le declare, sub forma unei declaratii scrise care se preda conducatorului auto. Pentru aceste bagaje se percep taxe suplimentare.
  25. Deteriorarea sau disparitia unui bagaj din cala autocarului, va fi consemnata imediat dupa coborarea din autocar in biletul de calatorie, de catre conducatorul auto. Sesizarea disparitiei se va face la sediul firmei de transport, in termen de trei zile da la data  calatoriei  aceasta fiind insotita de copia  biletului de calatorie si a tichetului de bagaj.
  Este interzis transportul în bagajul de cală : bijuterii, bani, camere foto, laptopuri, notebook, telefone mobile, sau orice tip de aparate electrice alimentate de baterii.
  Răspunderea transportatorului pentru bagajele călătorilor care călătoresc cu autocarele si pe distanţe naţionale internaţionale poate fi angajată pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decât bagajele de mînă numai în cazul în care acestea se produc din vina echipajului autocarului, vina care trebuie dovedită de călător, sub rezerva depunerii reclamaţiei.
  Transportatorul nu poate fi responsabil pentru dispariţia sau deteriorarea bagajelor de mînă transportate în salonul autocarului, decât atunci când aceasta a intervenit ca urmare a vinei dovedite a transportatorului.
  Pentru evitarea situaţiilor în care răspunderea transportatorului nu poate fi angajată, se recomandă  încheierea unei asigurări pentru bagaje.
  Agentia transportatorului poate depozita bagajele calatorului, uitate in autocar  sau transmise prin alta cursa decat cea a calatoriei, in sediul central al agentie TAB AUTO TRANS SRL
 2. In cazul daunelor privind bagajele care se transporta în cala autocarului, transportatorul acorda despagubiri in limita sumei de 100 Euro/bagaj si de maxim 200 Euro de calator, numai după îndeplinirea condiţiilor de la pct. 20. In lipsa acestor documente nu se acorda despagubiri.
  27. Pe teritoriul Romaniei, dupa debarcarea de pe ruta internationala si imbarcarea in autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia de a-si supraveghea bagajele in fiecare statie. Transportatorul nu raspunde de disparitia acestora in statii.
  28.Responsabilitatea transportatorului se limiteaza la durata transportului. In ceea ce priveste bagajele si obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu exceptia cazurilor in care pasagerul demonstreaza ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.
  29. In autocar, in punctele de trecere a frontierei, in statiile de oprire, calatorul trebuie sa respecte indicatiile personalului angajat al transportatorului.
  30. Pe parcursul deplasarii, calatorul va pastra asupra lui, la indemana, biletul in original si documentul de indentitate.
  31. Calatorul trebuie sa aiba un comportament care sa nu-i afecteze pe ceilalti calatori asigurind astfel desfasurarea in conditii normale a transportului. De asemenea, calatorul trebuie sa se prezinte intr-o stare de igiena corporala adecvata calatoriei.
  32. Calatorul este obligat sa se conformeze legilor tarilor prin care calatoreste, cu privire la documentele de intrare si de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitor la persoane si bagaje. Transportatorul nu-si asuma responsabilitatea consecintelor in cazul in care calatorul nu se conformeaza acestor prevederi.
  33. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.
  34. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de un organism guvernamental.
  35. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport sau de a  intrerupe calatoria pasagerului, fara a-i returna pretul biletului si fara drept de despagubire ulterioara in cazul in care constata ca acesta este:  in stare de ebrietate, sub influenţa narcoticelor sau într-o stare care indica prezenta unei boli contagioase, are un comportament necorespunzator fata de ceilalti calatori, de reprezentantii societatii, sau ai autoritatilor, sau incalca flagrant conditiile contractului de transport.
  De asemenea, daunele produse de calatori autocarului, vor fi penalizate.
  36.In cazul intreruperii transportului din vina calatorului, biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar valoarea calatoriei  nu se returneaza.
  37. Transportatorul isi declina orice raspundere pentru intreruperea cursei sau pentru intarzieri datorate conditiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de asteptare in punctele de trecere a frontierei.
  Transportatorul  are dreptul, oricand, sa anuleze o cursa in cazul amenintarii sau existentei unui razboi, conflict armat, atac terorist, blocada, greva, conditii meteorologice nefavorabile, miscari  sociale sau alte circumstante ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea calatoriei.
  38. Biletul deteriorat, fara coperta, fara exemplarul care atesta dreptul de a efectua calatoria, cu date incomplete, eronate, modificat sau cu data expirata nu este valabil, iar titularul nu poate fi admis la transport.
  39. Calatorul are obligatia sa se prezinte la locul plecarii cu cel putin 30 minute inaintea orei prevazute in mersul orar pentru a i se verifica sau întocmi documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere. Neprezentarea călătorului la data/ora și locul plecării cu cel puțin 30 de minute înaintea orei prevăzute în mersul orar, se consideră o renunțare a acestuia la călătorie, caz în care transportatorul poate aloca locul unui alt călător.
  Locurile  sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile.
  40. Nicio plecare in cursa nu poate fi amânata (intarziata) din cauza intarzierii calatorilor.
  41. Călătorul poate renunța parțial sau total la călătorie. În cazul călătorilor care au achiziționat bilete dus-întors, renunțarea sau neefectuarea călătoriei de plecare atrage după sine și anularea călătoriei de întoarcere. Transportatul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie.
  41a. În cazul călătorilor care au achiziționat biletul integral sau parțial și renunță sau neefectuează călătoria, contravaloarea biletului nu va fi returnată. Transportatorul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie. În schimb călătorii pot folosi suma de bani pentru altă călătorie sau chiar pentru alte persoane din familia lor.
  42. Data plecării poate fi modificată la cererea călătorului, cu plata unei taxe de reprogramare de 20 euro/bilet, în următoarele condiții:
  – călătorul transmite transportatorului intenția fermă de reprogramare a datei de plecare cu cel puțin două zile înainte de data inițială a plecării;
  – solicitarea este însoțită de copia biletului inițial și a bonului fiscal de achiziție;
  – călătorul achită taxa de reprogramare de 20 euro/bilet și, dacă este cazul, diferența de preț față de tariful achitat inițial;
  – noua dată de efectuare a călătoriei se află înlăuntrul unui termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
  În cazul în care prețul biletului inițial este mai mare decât prețul biletului stabilit în urma reprogramării călătoriei, călătorul este îndreptățit la rambursarea diferenței de preț.
  În cazul în care prețul biletului inițial este mai mic decât prețul biletului stabilit în urma reprogramării călătoriei, călătorul este obligat la plata diferenței de preț.
  În situația în care, la data comunicării cererii de modificare a datei călătoriei, călătorul nu cunoaște sau nu indică data pentru care dorește reprogramarea acesteia, călătorul își poate exercita dreptul de reprogramare, cu respectarea condițiile sus-menționate, în termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
  43. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului, in original.
  44. Orele de plecare a masinilor de transfer sunt conditionate de orele de sosire ale autocarelor.
  45.  Fumatul în autocar sau în apropierea acestuia este strict interzis. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate.
  46. Eventualele sesizari ale calatorilor privind desfasurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandata, la sediul societatii de transport, in termen de 3 zile (data postei) de la data incheierii calatoriei. Reclamatiile trimise dupa acest termen nu se iau in considerare.
 3. Transportatorul va raspunde petentului in termen de 30 de zile de la primirea reclamatiei.
  48.In caz de litigiu, calatorul nu poate invoca necunoasterea clauzelor contractului de transport (bilet de calatorie, conditii generale de transport).
  49. Prezentele condiții generale de transport persoane sunt afișate spre consultare la sediile agențiilor SC TAB AUTO TRANS SRL pe site-ul www.romfour-tur.ro, iar exemplare ale acestora pot fi solicitate, în mod gratuit, odată cu achiziționarea de transport.
  50. Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt valabile începând cu data de 28 iulie 2020.

SC TAB AUTO TRANS SRL
Prin administrator,
BURBULEA ANCA

NOTĂ
privind drepturile şi obligaţiile pasagerilor cu handicap şi mobilitate redusă

SC TAB AUTO TRANS SRL. informează că în desfăşurarea activităţii de transport persoane  autocarele nu sunt prevăzute prin proiectare şi construcţie cu posibilitatea transportării pasagerilor care sunt dependenţi de cărucioare sau de condiţii speciale.
SC TAB AUTO TRANS SRL asigură la cerere transportul călătorilor cu handicap şi cu mobilitate redusă în următoarele condiţii:

 1. Pasagerul trebuie sa efectueze rezervarea cu cel puţin 7 zile în avans şi să achite anticipat cu cel puţin 3 zile înainte de data călătoriei biletul de călătorie conform tarifelor aprobate prin autorizaţia deţinută;
 2. Anticipat achitării biletului de călătorie va prezenta documentul care atestă gradul de handicap şi un document de la medicul de familie sau un medic specialist care confirmă faptul că acesta poate circula pe distanţe lungi şi perioade de timp mai mari de 16 ore;
 3. Pasagerul sau reprezentantul acestuia odată cu achitarea biletului de călătorie va informa transportatorul despre necesităţile specifice handicapului;
 4. Pasagerul cu handicap sau mobilitate redusă sau reprezentantul acestuia va primi odată cu rezervarea/sau achitarea biletului informaţii detaliate cu privire la durata călătoriei şi pauzele care se vor efectua pe parcursul acesteia;
 5. Pasagerul cu handicap sau mobilitate redusă va fi informat odată cu efectuarea rezervării despre terminalele care asigură condiţii speciale pentru îmbarcarea sau debarcarea acestora afişate pe site-ul ARR;

Prezenta notă completează condiţiile generale de transport care se regăsesc afişate la sediile punctelor de lucru SC TAB AUTO TRANS SRL şi se distribuie gratuit odată cu achitarea biletului de călătorie.

SC TAB AUTO TRANS SRL
Prin administrator,
BURBULEA ANCA

ANEXA 1
(se completează în 2 exemplare)

DECLARAŢIE
pentru bagaje însoţite cu valoare declarată

Subsemnatul/a ………………………………..………………………………………………., domiciliat în …………..…………………….str……………………….nr………sector……., , SERIA……….., NR………………….. declar pe propria răspundere că valoarea obiectelor ce se află în bagajul pe care îl însoţesc este de………………..echivalent euro.
Detaliere  conţinut bagaj însoţit : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Data………………………………
Semnatura………………………..
_________________ ____________________
Notă: Pentru bagaje cu valoare declarata mai mare de 200 euro se pot percepe taxe suplimentare de 5% din valoarea declarată.

Link-uri utile
TAB AUTO TRANS